Pravidlá nakladania s osobnými údajmi

u prevádzkovateľa internetového obchodu www.zunacosmetics.sk (ďalej len "e-shop")

Nové Dobré Časy, s.r.o.
Ilija 208, 969 01 Ilija
IČO: 46 385 703
DIČ: 2820006904
IČ DPH: SK2820006904
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 21260/S.
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK32 0900 0000 0051 2445 7435
E-mail: info@zunacosmetics.sk

Prevádzkovateľ e-shopu pri prevádzkovaní e-shopu a predaji tovaru spracúva niektoré osobné údaje dotknutých osôb. Bezpečnosť osobných údajov a súkromie dotknutých osôb sú pre prevádzkovateľa e-shopu podstatné, a preto prevádzkovateľ e-shopu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len "GDPR") a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v účinnom znení (ďalej len "zákon") dbá o náležitú ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

Dotknutou osobou je osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom e-shopu.

Spracúvaním osobných údajov je najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Na základe poskytnutých osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu schopný poskytovať svoje služby a produkty.

Osobným údajom je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať dotknutú osobu. Priamo znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov (meno či adresa) a nepriamo znamená pomocou kombinácie ďalších údajov. Prevádzkovateľ e-shopu spracúva nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul,
 • dátum narodenia,
 • fakturačná adresa, príp. dodacia adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • platobné údaje,
 • údaje získané prostredníctvom cookies.

Prevádzkovateľ e-shopu nespracúva osobitné kategórie osobných údajov.

Prevádzkovateľ e-shopu spracúva osobné údaje na účely vybavenia objednávky, plnenia svojich zmluvných a zákonných povinností (napr. účtovné a daňové účely, vybavovanie reklamácií, podnetov s sťažností a i.), ale aj na účely ochrany vlastných právnych nárokov. Prevádzkovateľ e-shopu využíva kontaktné údaje na komunikáciu s dotknutou osobou.

Ide o spracúvanie osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby), čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (uzavretie a plnenie zmluvy), čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa e-shopu) a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy prevádzkovateľa e-shopu).

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi e-shopu dobrovoľne, v súvislosti so záujmom o produkty a uzavretie kúpnej zmluvy a v súvislosti s plnením práv a povinností vyplývajúcich z nej. Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je však požiadavkou, bez ktorej nie je možné uzatvoriť s prevádzkovateľom e-shopu kúpnu zmluvu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@zunacosmetics.sk.

Prevádzkovateľ e-shopu spracováva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu, ak dotknutá osoba súhlas so spracovaním osobných údajov neodvolá. Tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie všetkých zmluvných a/alebo zákonných povinností prevádzkovateľa e-shopu, spracováva prevádzkovateľ e-shopu i po prípadnom odvolaní súhlasu dotknutej osoby po dobu trvania účelu ich spracúvania stanovenú príslušnými právnymi predpismi (napr. účtovné údaje spracúva prevádzkovateľ e-shopu po dobu 10 rokov).

Prístup k osobným údajom dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu môžu mať aj prepravné spoločnosti a partneri, ktorí prevádzkovateľovi e-shopu poskytujú svoje služby, zaisťujú technickú prevádzku určitej služby alebo prevádzkujú technológie, ktoré pre svoje služby prevádzkovateľ e-shopu využíva, a to len na účel vopred stanovený prevádzkovateľom e-shopu a za podmienky zachovania mlčanlivosti a zabezpečenia riadnej ochrany osobných údajov.

Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môže dotknutá osoba na základe žiadosti zaslanej priamo prevádzkovateľovi e-shopu na e-mailovú adresu info@zunacosmetics.sk.

Dotknutá osoba má právo žiadať od prevádzkovateľa e-shopu potvrdenie, či o nej spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a v prípade, ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (účel spracúvania, identifikácia príjemcu).

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa jej týkajú, príp. na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ e-shopu bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.

Právo na výmaz osobných údajov nemôže dotknutá osoba uplatniť v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ e-shopu obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi e-shopu overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ e-shopu už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa e-shopu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ e-shopu spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ e-shopu povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) GDPR, t. j. ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.

V prípade, že by si dotknutá osoba už neželá dostávať od prevádzkovateľa e-shopu obchodné oznámenia alebo iné informácie o novinkách, má možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu jej osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobí, na tento účel prevádzkovateľ e-shopu už jej údaje spracovávať nebude a ďalšie obchodné oznámenia jej už zasielať nebude.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o uplatnenie predmetných práv. V prípade, ak sa žiadosti opakujú a sú zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, môže prevádzkovateľ e-shopu žiadateľovi účtovať primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté právo dotknutej osoby podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu. Toto právo môže uplatniť najmä v prípade, ak sa domnieva, že jej osobné údaje prevádzkovateľ e-shopu spracováva neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Orgánom dozoru vo veciach osobných údajov je:

Úrad pre ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Telefón: 02/3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Cookies

Cookies sú krátke textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré pri návšteve e-shopu ukladá webový prehliadač dotknutej osoby do jej zariadenia. Väčšina cookies obsahuje jedinečný identifikátor, reťazec znakov priradzovaný tomuto webovému prehliadaču, ktorý následne umožňuje e-shopu jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať.

Prevádzkovateľ e-shopu na e-shope používa nasledujúce cookies:

 • nevyhnutné cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku e-shopu, umožňujú základnú funkčnosť e-shopu, na ich spracúvanie nie je potrebný súhlas dotknutej osoby a nedá sa ani zakázať,
 • analytické/štatistické cookies, ktoré umožňujú prevádzkovateľovi e-shopu rozpoznať a zistiť počet návštevníkov, sledovať, ako návštevníci používajú e-shop, pomáhajú zlepšovať spôsob, akým e-shop funguje, a spracúvajú sa len na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby,
 • reklamné cookies, ktoré sa používajú na sledovanie preferencií, umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktorý najlepšie zodpovedá záujmu a online správaniu dotknutej osoby, a taktiež sa spracúvajú len na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby.

Súhlas s použitím cookies dotknutá osoba udeľuje, odmietne udeliť alebo odvoláva prostredníctvom tzv. cookie lišty. Odmietnutie ani odvolanie súhlasu nemá vplyv na dostupnosť e-shopu ani možnosť dotknutej osoby uzavrieť s prevádzkovateľom e-shopu kúpnu zmluvu.

Údaje získané prostredníctvom cookies spracúva prevádzkovateľ e-shopu po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies. Doba uloženia cookies v zariadení dotknutej osoby sa môže líšiť; niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (relačné alebo session cookies), ktoré sa ukladajú, pokiaľ je webový prehliadač spustený, a po jeho vypnutí sú automaticky odstránené; iné cookies sú trvalé (persistent cookies) a zostávajú v zariadení dotknutej osoby aj po vypnutí webového prehliadača až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania dotknutou osobou.

Tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným prostredníctvom cookies na webových stránkach.

Pravidlá spracovania osobných údajov sa môžu meniť. Pokiaľ sa tak stane, prevádzkovateľ e-shopu bude o týchto zmenách dotknuté osoby informovať, predovšetkým prostredníctvom ich umiestnenia na e-shope.

Pravidlá spracovania osobných údajov sú účinné od 10.03.2022.