Obchodné podmienky 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavreté na diaľku v internetovom obchode www.zunacosmetics.sk (ďalej len "e-shop") a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim (dodávateľom) a prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť:

Nové Dobré Časy, s.r.o.
Ilija 208, 969 01 Ilija
IČO: 46 385 703
DIČ: 2820006904
IČ DPH: SK2820006904
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 21260/S.
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK32 0900 0000 0051 2445 7435

Kupujúcim je najmä spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim - spotrebiteľom výslovne neupravené obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v účinnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v účinnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v účinnom znení.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1
Telefón: 048/412 4969, 048/415 1871, 048/415 1873

E-mail: bb@soi.sk

Podnikateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim - podnikateľom výslovne neupravené obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v účinnom znení.

Predávajúci v e-shope ponúka ručne vyrábanú prírodnú kozmetiku. Kozmetika je vyrábaná na Slovensku vo výrobných priestoroch schválených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Predávajúci disponuje odbornou a zdravotnou spôsobilosťou pre výrobu kozmetických produktov a má zavedenú a dodržiava správnu výrobnú prax podľa STN EN ISO 22716. Každý produkt prešiel viacerými testami, ktorých výsledky sú zhrnuté v správe o bezpečnosti kozmetického produktu, a je oznámený na európskom portáli na oznamovanie kozmetických produktov (CPNP).

Orgánom dozoru pre bezpečnosť kozmetických produktov je:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón: 045/672 4967
E-mail: zh.ruvzzh@uvzsr.sk
Tovar kúpený prostredníctvom e-shopu nie je určený na ďalší predaj.


2. OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA 

Objednávka kupujúceho, vytvorená na základe ponuky predávajúceho v e-shope a odoslaná prostredníctvom objednávkového formulára v e-shope, predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami v znení účinnom v čase odoslania objednávky a že s nimi súhlasí. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň tiež potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov (viac o spracovávaní osobných údajov).

Údaje (predovšetkým osobné údaje) zadané kupujúcim v objednávkovom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.

Po obdržaní objednávky predávajúci overí dostupnosť a termín dodania objednaného tovaru.

Bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od obdržania objednávky predávajúci odošle kupujúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke súhlas s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len "potvrdenie objednávky").

Potvrdenie objednávky obsahuje identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho, špecifikáciu tovaru, údaje o cene tovaru, ostatných nákladoch a celkovej kúpnej cene, údaj o spôsobe platby, údaj o dodacej lehote tovaru, údaj o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaj o spôsobe prepravy tovaru a dátum vytvorenia objednávky a potvrdenia objednávky.

V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu predávajúci nemôže objednávku potvrdiť, je povinný kupujúceho bez zbytočného odkladu kontaktovať na e-mailovej adrese kupujúceho uvedenej v objednávke a, ak je to možné, zaslať mu ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy v pozmenenej podobe. Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď kupujúci novú ponuku potvrdí. V prípade, ak kupujúci novú ponuku nepotvrdí a za objednaný tovar už zaplatil, predávajúci je povinný kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 14 dní, vrátiť zaplatenú kúpnu cenu.

Kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

Uzavretím kúpnej zmluvy vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim vzájomné práva a povinnosti vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme z dôvodov na strane kupujúceho.

Kupujúci si je vedomý, že mu uzavretím kúpnej zmluvy nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo tretích osôb, ak nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpnu zmluvu možno podľa obchodných podmienok uzavrieť len v slovenskom jazyku.

V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú kúpnu zmluvu alebo individuálne dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, majú ustanovenia osobitnej kúpnej zmluvy alebo týchto odlišných dojednaní prednosť pred obchodnými podmienkami.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky oznámením predávajúcemu, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky bez ohľadu na to, či došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo nie. V prípade zrušenia objednávky má predávajúci za to, že objednávka nikdy nevznikla. Ustanovenia čl. 5 obchodných podmienok sa použijú primerane.


3. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Všetky ceny produktov uvedené v e-shope sú konečné. Predávajúci je platiteľom DPH.

V cene produktu nie sú zahrnuté náklady spojené s použitím konkrétneho spôsobu platby (dobierka) ani náklady na doručenie, ktoré sú kupujúcemu oznámené v procese objednávania v nákupnom košíku ešte pred odoslaním objednávky. Pred odoslaním objednávky je kupujúci zároveň oboznámený aj s celkovou kúpnou cenou.

Kupujúci si je vedomý, že za objednaný tovar je povinný zaplatiť predávajúcemu celkovú kúpnu cenu. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho.

Kupujúci si v objednávkovom formulári v e-shope môže vybrať spôsob, akým kúpnu cenu zaplatí.

Spôsoby zaplatenia kúpnej ceny akceptované predávajúcim:

 • pri preberaní tovaru u predávajúceho v hotovosti,
 • pri preberaní tovaru u prepravcu formou dobierky v hotovosti (príp. podľa možností prepravcu aj bezhotovostne/platobnou kartou),
 • vopred bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky,
 • vopred prostredníctvom platobného systému PayPal,
 • vopred platobnou kartou prostredníctvom online platobnej brány GP webpay.

V prípade platby vopred je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade platby pri osobnom odbere a dobierkou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak mu kupujúci najneskôr pri prevzatí tovaru nezaplatí kúpnu cenu.

Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení kúpnej ceny a bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke najneskôr do 3 dní od uhradenia kúpnej ceny.


4. DODACIE PODMIENKY

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a mieste.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a mieste.

Predávajúci je povinný objednaný tovar zabaliť a vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Spolu s tovarom musí predávajúci kupujúcemu odovzdať všetky doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú.

Kupujúci si v objednávkovom formulári v e-shope môže vybrať spôsob, akým mu bude tovar dodaný.

Spôsoby dodania tovaru ponúkané predávajúcim:

 • dodanie prostredníctvom pošty či prepravných spoločností: Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 

V prípade dodania tovaru do zahraničia si dodacie podmienky vrátane nákladov na doručenie predávajúci a kupujúci dohodnú individuálne.

Dodacia lehota:

Objednaný tovar predávajúci odošle kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí platby (v prípade, ak si kupujúci zvolil platbu vopred) alebo po obdržaní objednávky. Spravidla je tovar expedovaný v lehote 3 pracovných dní. V prípade, ak niektorý z produktov nie je momentálne dostupný, je tovar expedovaný v lehote 14 dní. Ak si to iné okolnosti na strane predávajúceho vyžiadajú a ak s tým kupujúci súhlasí, môže byť dodacia lehota primerane predĺžená, prípadne môže byť objednávka rozdelená; v takom prípade hradí zvýšené náklady na doručenie predávajúci.

V prípade, ak predávajúci tovar neexpeduje ani do 30 dní, a to z akéhokoľvek dôvodu, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

O odoslaní objednaného tovaru predávajúci kupujúceho informuje e-mailom a/alebo SMS správou.

Miesto dodania špecifikuje kupujúci v objednávke. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v mieste dodania a kupujúci má povinnosť v mieste dodania tovar prevziať osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním určená tretia osoba. V prípade, ak si kupujúci vyberie dodanie prostredníctvom pošty či prepravnej spoločnosti, povinnosť dodať tovar v mieste dodania predávajúci splní odovzdaním prepravcovi.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou prepravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať stav (neporušenosť) obalu.

V prípade, ak je obal viditeľne mechanicky poškodený, kupujúci má povinnosť túto skutočnosť ihneď oznámiť prepravcovi a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia obalu, ktorý potvrdí prepravca, a následne takto vyhotovený záznam doručiť predávajúcemu. Podľa typu poškodenia a podľa preferencie kupujúceho môže predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny a v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar alebo vrátiť kúpnu cenu.

V prípade, ak došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je kupujúci povinný tovar od prepravcu prevziať.

Ak kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručovaní (okrem prípadu podľa predchádzajúcej vety), predávajúci kupujúceho kontaktuje prostredníctvom e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke s možnosťami riešenia vzniknutej situácie (osobný odber s určením dodatočnej lehoty prevzatia, opätovné doručenie) a kupujúci môže požiadať predávajúceho o opätovné doručenie tovaru, najneskôr do 14 dní od prvého doručovania.

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s opätovným doručením tovaru. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke; splatnosť týchto nákladov je do 14 dní od doručenia e-mailu. K opätovnému doručovaniu predávajúci pristúpi až po zaplatení týchto nákladov kupujúcim.

Ak kupujúci neprevezme tovar ani v dodatočnej lehote, nepožiada o opätovné doručenie tovaru v stanovenej lehote, nezaplatí v lehote splatnosti všetky nájlady spojené s opätovným doručením tovaru, alebo ak kupujúci neprevezme tovar ani pri opätovnom doručovaní, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody; predávajúci má právo na náhradu škody predovšetkým v súvislosti s nákladmi vynaloženými na opätovné doručenie tovaru.


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho - spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho - spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kupujúci - spotrebiteľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom, uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže napríklad na e-mailovej adrese: info@zunacosmetics.sk. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy možno využiť vzorový formulár, ktorý tiež predávajúci poskytuje kupujúcemu ako prílohu potvrdenia objednávky.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť (pokiaľ možno úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal) alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Po doručení oznámenia kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci najneskôr do 14 dní kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na doručenie. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe; kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak kupujúci vráti tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný či v stave nezodpovedajúcom stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť z kupujúcim uhradenej kúpnej ceny.

Ustanovenia upravujúce proces uplatnenia práva kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa primerane použijú aj na ostatné prípady odstúpenia od kúpnej zmluvy upravené v obchodných podmienkach.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy výnimočne, a to z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný kupujúcemu tovar dodať v lehote určenej obchodnými podmienkami alebo vôbec.

V týchto prípadoch je predávajúci povinný kupujúcV týchto prípadoch je predávajúci povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, a to v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.


6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (ZÁRUKA) A REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný uchovávať a používať tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo predávajúceho alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.

Predávajúci zaručuje, že v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare je tovar bez vád, najmä, že:

 • má vlastnosti, ktoré boli uvedené v popise produktu v ponuke e-shopu, alebo také, ktoré možno vzhľadom na povahu tovaru očakávať,
 • je vhodný na účely, ktoré boli uvedené v popise produktu v ponuke e-shopu, alebo také, ktoré sú pre tovar tohto typu obvyklé,
 • zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky,
 • je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti,
 • spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi,
 • nie je zaťažené právami tretích strán.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré na tovare vznikli mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, iným ako bežným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nadmerným zaťažovaním alebo použitím v rozpore s inštrukciami výrobcu alebo predávajúceho, všeobecnými zásadami alebo technickými normami, poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Vzhľadom na charakter produktov (kozmetika) môže byť pri jednotlivých produktoch stanovená kratšia záručná doba - doba spotreby (dátum exspirácie).

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú aj v prípade, ak kupujúci mechanicky tovar poškodí, neodborne alebo nešetrne s ním zaobchádza, nevhodne skladuje, nadmerne zaťažuje, používa v rozpore s jeho určením, alebo ak sa tovar poškodí zásahom vyššej moci.

Reklamácie:

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho.

Pre reklamáciu možno využiť vzorový formulárktorý môže kupujúci doručiť na e-mailovú adresu info@zunacosmetics.sk alebo na adresu sídla predávajúceho. Reklamovaný tovar spolu so všetkým príslušenstvom je potrebné vždy doručiť na adresu sídla predávajúceho. Doručením reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu sa považuje reklamácia za riadne uplatnenú a začína reklamačné konanie.

Kupujúci je povinný vady tovaru reklamovať bez zbytočného odkladu. Vady zistené pri prebratí tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa dodania tovaru.

Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamácia bude vybavená iba vo vzťahu k vadám označeným v reklamácii.

V prípade pochybností je kupujúci povinný preukázať kúpu reklamovaného tovaru v e-shope.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom ho zároveň poučí o jeho právach podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v účinnom znení. V prípade reklamácie prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie je predávajúci povinný potvrdenie o reklamácii doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v účinnom znení:

Ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie alebo na výmenu tovaru za bezvadný. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, o opätovný výskyt odstrániteľnej vady alebo väčší počet vád, pre ktoré nie je možné tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o síce neodstrániteľnú vadu, ktorá však neznemožňuje riadne užívanie tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami, ak s tým kupujúci vysloví súhlas.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv zo zodpovednosti za vady podľa § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v účinnom znení si uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa začatia reklamačneho konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačneho konania.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začatia reklamačneho konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na výmenu tovaru za nový tovar.

O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Predávajúci je tiež povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o vykonaní záručnej opravy a o dobe jej trvania.

Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia tovaru, ktoré zabezpečí predávajúci na vlastné náklady.

Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie (na náklady predávajúceho). Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Záručná doba sa tiež predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Kupujúci má právo vrátiť nebezpečný produkt predávajúcemu. Ak kupujúci uplatní toto právo, predávajúci je povinný vziať späť takýto produkt a najneskôr v lehote do 3 pracovných dní od prevzatia produktu vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu produktu vrátane účelne vynaložených nákladov, ktoré je kupujúci povinný preukázať. Ak je predávajúci zároveň výrobcom produktu, je povinný vziať späť nebezpečný produkt aj vtedy, ak kupujúci - spotrebiteľ nemá doklad o kúpe produktu v e-shope.


7. SŤAŽNOSTI A PODNETY, RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený podávať podnety a sťažnosti prostredníctvom e-mailu info@zunacosmetics.sk.

O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu.

Podnet na vykonanie kontroly môže podať kupujúci - spotrebiteľ, ak nie je spokojný s vybavením podnetu alebo sťažnosti, aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ právo podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v účinnom znení podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, ktorých hodnota neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od kupujúceho - spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Kupujúci - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov Európskej komisie, ktorá je dostupná na webovej stránke


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci má právo obchodné podmienky meniť a/alebo dopĺňať. Zmeny a/alebo doplnky majú účinnosť len do budúcna, to znamená, že sa nedotknú už uzatvorených kúpnych zmlúv, ale len kúpnych zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti zmeny a/alebo doplnku.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny a/alebo doplnku v obchodných podmienkach je splnená umiestnením na e-shope.

Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku, kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva, ktorej súčasťou sú tieto obchodné podmienky, sa považuje za písomnú zmluvu.

V prípade pochybností (medzinárodný prvok) platí, že kúpna zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy a v súvislosti s jej plnením.

Kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám, ak v obchodných podmienkach alebo v Pravidlách nakladania s osobnými údajmi nie je uvedené inak.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.03.2022.