Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci (adresát): Nové Dobré Časy, s.r.o., Ilija 208, 969 01 Ilija, e-mail: info@zunacosmetics.sk

Kupujúci - spotrebiteľ (odosielateľ):

 • meno a priezvisko: _________________________
 • adresa: __________________________________ 
 • e-mail: __________________________________

Týmto Vám oznamujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v účinnom znení (ďalej len "zákon") odstupujem od kúpnej zmluvy:

 • číslo objednávky: ___________________________________
 • dátum objednania: __________________________________
 • dátum prevzatia tovaru: ______________________________
 • tovar, ktorý vraciam: _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • dôvod vrátenia tovaru (nemusíte uviesť): ___________________________________________________
 • Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom: ________________________________
 • Dátum: ______________
 • Podpis kupujúceho - spotrebiteľa (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe ____________________


Upozornenie pre kupujúceho - spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona oprávnený požadovať
od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.